آیا شرکت ها پس از تسلیم اظهارنامه انحلال مکلف به اخذ دفاتر قانونی هستند یا خیر؟

بله. شخصیت حقوقی شرکت های منحله تا ختم امر تسویه به قوت خود باقی است، بنابراین اخذ دفاتر قانونی الزامی است.