آیا شرکت ها پس از تسلیم اظهارنامه انحلال مکلف به اخذ دفاتر قانونی هستند یا خیر؟

بله. با توجه به ماده ۲۰۸ قانون تجارت، شخصیت حقوقی شرکت های منحله تا پایان امر تصفیه به قوت خود باقی است. بنابراین دریافت دفاتر قانونی پلمپ شئده برای آنها الزامی است.