آیا شرکت ها و فعالیت های اقتصادی وابسته به دولت و موسسات دولتی مشمول پرداخت مالیات می باشند؟

بله. کلیه فعالیت‌های اقتصادی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول مالیات می باشد.