آیا شرکت های وابسته به شهرداری ها مشمول پرداخت مالیات می‌شوند؟

بله. فعالیت های اقتصادی و خدماتی شرکت های وابسته به شهرداری ها مشمول پرداخت مالیات می باشند.