آیا شرکت تعاونی کشاورزی برای مالیات بر درآمد مشمول پرداخت مالیات می شوند؟

خیر. برابر ماده ۱۳۳ قانون مالیات های مستقیم، صد درصد درآمد شرکت های تعاونی کشاورزی از پرداخت مالیات معاف می باشد.