آیا شرکت تعاونی کشاورزی برای مالیات بر درآمد مشمول پرداخت مالیات می شوند؟

خیر. برابر ماده 133 قانون مالیات های مستقیم، صد درصد درآمد شرک…