آیا سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از تعلق جرایم مالیاتی و تسریع در قطعیت یافتن مالیات تکلیف قانونی دارد؟

بله. سازمان امور مالیاتی باید رسیدگی مالیاتی و قطعیت یافتن مالیات مودیان را حداکثر تا یکسال پس از تاریخ تسلیم اعتراض آنان صورت دهد.