آیا زیانهای وارده به اشخاص قابل استهلاک از محل درآمدهای آنان می باشد؟

بله. زیان اشخاص که از طریق رسیدگی به دفاتر و با توجه به مقررات احراز گردد از درآمد سال یا سال های بعد حد اکثر تا میزان درامد مشمول مالیات ابرازی، استهلاک پذیر است.