آیا جهل به قوانین مالیاتی رافع مسئولیت مالیات دهنده(مودی) می شود؟

خیر. جهل قانون اصولاً رافع مسئولیت در امور مالیاتی نیست.