در موارد مالیاتی آیا تفاوتی بین ۳۰ روز و یک ماه است؟

بله. در مواردی که به مهلت یک ماهه اشاره شده باشد ماه های ۳۱ روزه و ۲۹ روزه نیز یک ماه به شمار می روند