آیا اظهارنامه مالیاتی شرکتها و موسسات باید دارای مهر شرکت و موسسه نیز باشد؟

بله. اظهارنامه مالیاتی شرکتها و موسسات، یک نوع مهم از انواع اسناد مالی و تعهد آور به شمار می رود.بنابراین باید ممهور به مهر شرکت شود.