آیا اظهارنامه مالیاتی برآوردی در زمان خاصی باید تسلیم شود؟

خیر. اساسا اظهارنامه مالیاتی برآوردی به وسیله سازمان امور مالیاتی تسلیم می شود، نه مودی. بنابر این هر زمان که سازماتن امور مالیاتی تشخیص دهد برابر قانون اقدام به تنظیم اظهارنامه مالیاتی برآوردی خواهد نمود.