آیا اظهارنامه مالیاتی برآوردی در زمان خاصی باید تسلیم شود؟

خیر. اساسا اظهارنامه مالیاتی برآوردی به وسیله سازمان امور مالیاتی ت…