آخرین مرحله رسیدگی به اعتراض مالیاتی چیست؟

دیوان عدالت اداری که یکی از سازمان های وابسته به قوه قضائیه می باشد آخرین مرجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی به شمار می رود.