آیا همه مشاغل آزاد مشمول پرداخت مالیات مشاغل می شوند؟

بله. اصولا همه اشخاصی که از اشتغال به کار در ایران، تحصیل درآ…