تکالیف مودیان مالیات بر درآمد بر ارث چیست؟

وراث براي تقسيم ماترک متوفی و انتقال اموال او، نياز به دريافت گواه…