نوشته‌ها

ابطال بخشنامه مالیاتی بوسیله دیوان عدالت اداری

معافیت مالیاتی شامل هزینه های برگشتی مازاد بر درآمد مشمول مالیات واحدهای تولیدی یا معدنی نیز می شود

/
معافیت مالیاتی هزینه های برگشتی واحدهای تولیدی یا معدنی مطابق اصل 51 قان…