نوشته‌ها

مالیات های مستقیم

قانون مالیات‌های مستقیم (با اصلاحات جدید)

/
باب اول: اشخاص مشمول مالیات ماده ۱: اشخاص زیر مشمول پرداخت مال…