نوشته‌ها

اوراق و اسناد معاف از مالیات در قانون بودجه 1398

/
برابر بند "ل" تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1398، اوراق مالی …