نوشته‌ها

معافیت مالیاتی منوط به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات

/
معافیت مالیاتی بعد از بازگرداندن ارز برابر بند "د" تبصره …