نوشته‌ها

مالیات مشاغل در بودجه 98

معافیت از نگهداری اسناد و مدارک در سال 98

/
معافیت از نگهداری مدارک به موجب بند "ز" تبصره 8 قانون بود…