نوشته‌ها

مطالبه مالیات

مطالبه مالیات از غیر مودی

/
مالیات دهنده اصلی اصولا مالیات باید از مالیات دهنده اصلی مطالبه ش…