نوشته‌ها

مالیات بر ارث

مالیات بر ارث نسبت به سهام و اوراق بهادار

/
سهام و اوراق بهادار در اظهارنامه حاوی کلیه اقلام ماترک متوفی ذکر و ب…