نوشته‌ها

جوایز مالیاتی منوط به برگشت ارز حاصل از صادرات

/
جوایز مالیاتی برابر بند "و" تبصره 21 قانون بودجه کل کشور در…
مالیات مشاغل در بودجه 98

معافیت از نگهداری اسناد و مدارک در سال 98

/
معافیت از نگهداری مدارک به موجب بند "ز" تبصره 8 قانون بود…

معافیت مالیاتی منوط به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات

/
معافیت مالیاتی بعد از بازگرداندن ارز برابر بند "د" تبصره …

میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه در بودجه 98

/
سقف معافیت مالیاتی حقوق در سال 98 برابر بند "الف" تبصره 6 قانون بودجه…