نوشته‌ها

تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده

/
قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده به موجب بند "و" تبصره 8 قانون ب…

محل اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده

/
مالیات و عوارض ارزش افزوده برابر قسمت 2 از بند "ه" تبصره 6 …