نوشته‌ها

مالیات بر ارث

مالیات بر ارث نسبت به سهام و اوراق بهادار

/
سهام و اوراق بهادار در اظهارنامه حاوی کلیه اقلام ماترک متوفی ذکر و …
مالیات ارث ماشین

مالیات بر ارث نسبت به اموال منقول

/
اموال منقول و وسائل نقلیه ذکر و بازنشر نوشتارهای ساوایران منحصراً با قید نام و همراه با پیوند سایت ساویران مج…
مالیات بر ارث املاک

مالیات بر ارث املاک و اموال غیر منقول

/
اظهارنامه ماترک متوفی ذکر و بازنشر نوشتارهای ساوایران منحصراً با قید نام و همراه با پیوند سایت ساویران …