نوشته‌ها

مالیات ارث ماشین

مالیات بر ارث نسبت به اموال منقول

/
اموال منقول و وسائل نقلیه پس از فوت شخص، وراث وی موظف به تهیه ل…