نوشته‌ها

مالیات بر ارث

مالیات بر ارث نسبت به سپرده های بانکی

/
نرخ مالیاتی که هنگام تقسیم سپرده های بانکی متوفی باید پرداخت شود 30 درصد مبلغ سپرده هاست.