نوشته‌ها

مالیات مهندسین

احکام مالیاتی در قانون نظام مهندسی

/
هیئت حل اختلاف مالیاتی مهندسی ذکر و بازنشر نوشتارهای ساوایران  منحصراً با قید نام سایت و همراه با پیوند سایت ساویران مجاز است. تا کنون در نوشتارهای پیشین ساوایران بیان داشته ایم که در هیأت حل اختلاف مالیاتی، برای رسیدگی یک نفر نماینده مودی مالیاتی بای…