نوشته‌ها

مالیات مشاغل در بودجه 98

معافیت از ارائه اظهارنامه مالیاتی مشاغل در سال 1398

/
به موجب بند "ز" تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 کل کشور، نساب م…
مالیات مشاغل در بودجه 98

معافیت از نگهداری اسناد و مدارک در سال 98

/
معافیت از نگهداری مدارک به موجب بند "ز" تبصره 8 قانون بود…