نوشته‌ها

تعیین ضرایب مالیاتی

ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات

/
ضرایب مالیاتی ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات، به موجب بند الف ماده ۱۵…