واحد مسکونی بیش از ۱۵۰ متر در تهران نسبت به مازاد مساحت مشمول مالیات است یا نسبت به کل مساحت؟

نسبت به مازاد مساحت، مشمول مالیات است.