مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی مالیات بر درآمد املاک در مورد حق واگذاری محل چند روز است و از کی آغاز میشود؟

مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی مالیات بر درآمد املاک درباره حق واگذاری محل ۳۰ روز میباشد که از روز انجام معامله آغاز می شود.