مالیات بر دارایی چه تفاوتی با مالیات بر اموال و املاک دارد؟

این دو اصطلاح هیچ تفاوتی با هم ندارند و برابر قانون مالیات های مستقیم ایران مالیات بر دارایی همان مالیات بر اموال و املاک است.