در زمان خرید یک مغازه از نظر مالیاتی به چه نکاتی باید توجه کرد؟

باید به پرداخت مالیات نقل و انتقال و سرقفلی مغازه توجه نمود و مفاصا حساب تبصره ۴ ماده ۱۸۷ انون مالیات های مستقیم مورد توجه قرار داد.