اگر برابر حکم دادگاه، مستأجر از مالک، سرقفلی بگیرد پرداخت مالیات سرقفلی بر عهده مستأجر است یا فروشنده؟

با توجه به حکم دادگاه که مستأجر را صاحب حق برای دریافت حق سرقفلی شناخته، پرداخت مالیات سرقفلی نیز به عهده مستأجر خواهد بود.