آیا مالیات بر درآمد املاک فرم اظهارنامه خاص خود را دارد؟

بله. برابر ماده ۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم، مالیات بر درآمد املاک نیز فرم اظهارنامه خاص خود را دارد و مودیان باید اظهارنامه خود را برابر این فرم تنظیم کنند.