آیا مالیات بر دارایی را می توان از شخصی غیر از مالک دارایی وصول کرد؟

خیر. مالیات بر دارایی مالیاتی است که از مالک اموال و دارایی قابل وصول می‌باشد.