آیا شهرداری ها مشمول پرداخت مالیات تلقی می شوند؟

خیر. برابر بند سوم قانون مالیاتهای مستقیم شهرداری ها مشمول پرداخت مالیات های موضوع قانون مالیاتهای مستقیم نمی‌باشند.