آیا ایرانیان مقیم خارج از کشور باید برای درآمدهایی که در ایران به دست می آورند مالیات بپردازند؟

بله. درآمدهای آنان در ایران، مشمول مالیات می شود.