نوشته‌ها

محل اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده

/
مالیات و عوارض ارزش افزوده برابر قسمت 2 از بند "ه" تبصره 6 …