تکالیف مودیان مالیات بر درآمد بر ارث چیست؟

وراث برای تقسیم ماترک متوفی و انتقال اموال او، نیاز به دریافت گواهی واریز مالیات بر ارث داشته که این گواهی پس از ارائه اظهارنامه، تشکیل و رسیدگی به پرونده مالیاتی و پرداخت مالیات صادر می شود.