آیا همه مشاغل آزاد مشمول پرداخت مالیات مشاغل می شوند؟

بله. اصولا همه اشخاصی که از اشتغال به کار در ایران، تحصیل درآمد می نمایند مشمول پرداخت مالیات بر درآمد مشاغل می شوند مگر در مواردی که صراحتاً معافیت مالیاتی برای یک شغل در نظر گرفته شده باشد.