آیا هزینه ای که افراد برای بیمه نامه های خود میکنند مشمول پرداخت مالیات می شود؟

خیر.هزینه هایی که اشخاص برای دریافت انواع بیمه نامه های مربوط به فعالیت‌ها و دارایی‌های خود می نمایند جزء هزینه قابل قبول مالیاتی آنان به شمار می رود.