آیا نظر شورای عالی مالیاتی ایران برای ماموران مالیاتی، الزام آور است؟

در صورتی که نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی ایران مورد تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی ایران قرار گیرد برای کلیه ماموران و مراجع مالیاتی، لازم الاتباع است.