آیا حقوق سهامدار شرکت که در خود آن شرکت شغل موظف دارد می تواند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی به شمار رود؟

بله. مدیران و صاحبان سرمایه شرکت ها و موسسات در صورتی که دارای شغل موظف در شرکت یا موسسه خود باشند جزء کارکنان شرکت و موسسه خود به شمار می روند و حقوق آنها جزء هزینه های قابل قبول است.