آیا ابلاغ برگ ها و اوراق مالیاتی به شخصی غیر از مودی، صحیح می باشد؟

اصولا خیر. ماده ۲۰۳ قانون مالیات های مستقیم اصل را بر لزوم ابلاغ اوراق مالیاتی به شخص مودی (مالیات دهنده) گذاشته است. ابلاغ به دیگر اشخاص، اولاً استثناء بر اصل است و ثانیاً منحصر به موارد و شیوه ای است که در قانون مالیات های مستقیم بدان تصریح شده باشد.